top of page
munkedals herrgård 1941 sahlberg.JPG

Historien om Munkedal och Munkedals Herrgård

År 1234 lät den Norske kungen Håkon Håkonsson bygga ett kloster i Dragsmark på Bokenäset. Det bildades ett kloster län där jordegendomar från bl.a. Munkedal ingick.
Dessa jordegendomar utgjorde försörjningen för munkarna, de seglade via Gullmarsfjorden in till Munkedal där de bl.a. fiskade lax. Man tror att dessa munkar gav orten dess namn, vilken från början hette Foss socken.

Det sägs att munkarna hade en örtträdgård vid kullen ovanför Munkedals herrgård, och att de även utnyttjade vattenkraften på något sätt. Där älven rinner förbi Herrgården har redan på 1500- talet funnits kvarnar och sågar. I början på 1800- talet byggdes nya sågar och då uppfördes sågarbostäder som fortfarande finns kvar. Nu byggdes även smedjor, vadmals stamp, färgeri och brännvins bränneri som i efterhand omvandlades till sädesmagasin respektive gjuteri.

År 1805 köpte Niklas Herman Nordberg egendomen och byggde ny såg och kvarn samt bostad för mjölnare och sågmästare. År 1819 tog sonen Herman Julius över och 1823 byggs Munkedals Herrgård på grunden av en gammal byggnad. HJ Nordberg bygger år 1829 Munkedals manufacturverk. Här tillverkas till en början smidd spik men några år senare utökas verksamheten med tillverkning av stångjärn.En kontorsbyggnad uppförs år 1836 vilken vi i dag kallar Gästrumsflygeln.

​Den byggnad som idag används som kontor av Munkedal Skog var till en början utlämningsställe av mjölk och smör till personalen och senare användes det som garage.
På 1860- talet avtog lönsamheten i att bedriva järnindustri i Munkedal och det blev en svår tid för orten men år 1871 startade Munkedals pappersbruk och på 1880 talet var så många som 200 personer anställda. Bruket skapade grunden till dagens samhälle och är än idag den viktigaste industrin i samhället.

Herrgården har under åren använts som bostad för brukets direktörer med familjer. År 1944 övertog Skeppsredaren Haakon Onstad Munkedals pappersbruk och flyttade då in med sin familj. Arvingar till Haakon Onstad äger i dag Munkedals Herrgård. I slutet av 1960-talet flyttade brukets dåvarande direktör Göran Langenskiöld in med sin familj. Han är den siste som använt Herrgården som privat bostad. Herrgården har även använts som representation och festvåning av Munkedals AB men sedan renoveringen 2005 drivs Herrgården i Munkedal skogs regi som bedriver hotell, konferens samt festvånings verksamhet .

Våra paket

Golf

Fiske

Yoga

Herrgårn

Högtider

Jakt

bottom of page