Villkor för bokning av hotellrum, konferenser och övriga arrangemang / Personuppgiftspolicy

Villkor för bokningar av hotellrum:

Bokning och Bekräftelse

Vid bokning på vår hemsida ska en skriftlig bekräftelse erhållas inom 30 minuter, om inte ska gästen kontakta hotellet.
Det är gästens ansvar att kontaktuppgifterna är korrekta. För att boka ett rum på Munkedals Herrgård måste du vara minst 18 år.

Ankomst/Avresa

Du som gäst har tillträde till bokat rum från kl. 15:00. Utcheckning ska ske senast kl. 10:00.
Alla gäster ska vid behov kunna styrka sin identitet med giltigt ID handling.

Garanterat till kl. 18.00

Hotellet är skyldigt att erbjuda rum till gästen fram till kl. 18.00 på ankomstdagen.
Har gästen inte avbeställt eller kommit innan denna tidpunkt kan hotellet avboka rummet utan att kontakta gästen.

Avbokning av hotellrum/Utebliven ankomst

Vid avbokning och ombokning senare än 48timmar, debiteras 100% av vistelsens totala belopp. Detta gäller också vid utebliven ankomst.
Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning får du ersätta även dessa.

Tidig avresa

Har rum bokats för en bestämd tidsperiod men gäst avreser före denna tids utgång måste det meddelas till Munkedals Herrgård senast kl 18:00 dagen före avresa.
Om detta inte skett får gäst betala samma ersättning som vid sen avbokning.

Åldersgräns

På Munkedals Herrgård kan inte minderåriga (under 18 år) bo utan målsmans sällskap.

Sen ankomst

Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18:00.
Vid senare ankomst måste detta meddelas till hotellet på förhand.

Betalning

Bokningen ska betalas vid in eller utcheckning.
Vi accepterar följande betalmetoder: Mastercard, Visa och JBC.
Vi tar inte emot checkar, utländsk valuta eller rabattkuponger.

Husdjur

Munkedals Herrgård tillåter endast husdjur i ett begränsat antal rum. Husdjur får inte tas in i huvudbyggnaden. Våra hundrum bokar du per telefon/mail. Tillägg: 150kr/husdjur

Extrasängar

Vi har endast två rum med plats för extrasängar, detta är endast möjligt i dubbelrum. Ett tillägg tillkommer: 295 kr/natt.

Säkerhet

Du som gäst bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Denna information finns att tillhandahålla på insidan av hotellrumsdörren, i informationspärmen på rummet och i receptionen.

Ansvar för skada

Gästen, eller den som står som garant för rummet ansvarar för skador som uppstår som följd av oaktsamhet eller oförsvarligt uppträdande av gästen.
Vi påminner om att på Munkedals Herrgård, alla rum och övriga utrymmen är rökfria. Vid skadegörelse eller rökning i rummet och övriga utrymmen där rökning ej är tillåtet efterdebiteras kunden kostnaden för skadan. Detta gäller även för husdjur i rum där eventuell skada uppstår som orsakats av djuret debiteras kunden följdkostnader.
Vid överträdelse kommer hotellet att kräva ersättning för extra tvätt av rummet.
Denna ersättning uppgår till 2 000 SEK och kommer att debiteras från sluträkning till gästen som står som ansvarig för rummet.

Parkering

Vi tillhandahåller gratis parkering för våra gäster.

 • Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.
 • Vid förlust av rumsnyckel debiteras 250 SEK
 • Varje gäst förbinder sig att uppträda på sådant sätt att man visar respekt för övriga gäster, och hotellets personal.
 • Alkoholhaltiga drycker får inte konsumeras i hotellets allmänna utrymmen.

Villkor för konferenser och övriga arrangemang

Bokning och Bekräftelse

 1. Definitioner

Ett arrangemang är när lokaler tillhandahålls med eller utan logi och/eller förtäring, t.ex. för konferens, eller vid grupp- och festvåningsbeställning.

Beställare är den person – juridisk eller fysisk – som är betalningsskyldig för arrangemanget.

Med leverantör avses den anläggning som levererar arrangemanget, i detta fall Munkedals Herrgård/Munkedal Skog AB.

En beställnings värde är avtalat pris för hela beställningen eller summan av beställt antal deltagare multiplicerat med avtalat pris per deltagare per dag, eventuell lokalhyra, samt priset för särskilt beställda tjänster.

 1. Beställning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt.

Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt.

 1. Särskilda önskemål vid beställning

Har beställaren särskilt önskemål gällande t.ex. specialkost skall det framföras senast två veckor innan arrangemanget. Detsamma gäller om beställaren kräver särskilda säkerhetsarrangemang.

 1. Värdefull egendom

Om beställaren vill ta med sig egendom av högt värde och förvara den i leverantörens förvaringsutrymmen eller värdeskåp, skall beställaren upplysa leverantören om detta. Vid stöld eller liknande är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen.

 1. Avbeställning

Avbeställning skall ske skriftligt.

Vid avbeställning senare än 2 veckor före arrangemangets första dag skall beställaren ersätta leverantören med 75% av värdet på beställningen. Vid avbeställning senare än 7 dagar före arrangemangets första dag debiteras 100% av beställningen. Vid avbeställning av del av beställning skall ersättningen avse den avbeställda delen.

 1. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna skall betala något var för sig måste detta godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid medför detta inte rätt till nedsättning av priset.

Betalning skall ske enligt överenskommelse. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall beställaren utge full likvid inom 30 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med 12%.

 1. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyl-dighet att utge skadestånd.

 1. Ansvar för egendom/vållande av skada

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Skulle det visa sig att leverantören eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förkommit eller skadats, ansvarar leverantören för den förkomna/skadade egendomen. Leverantören ansvarar också för egendom som förvaras i av leverantören låst förvaringsutrymme, om inte egen-domen är av särskilt högt värde (se punkten 4).

Beställaren är på sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse vållar leverantören.

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Munkedals Herrgård hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

En personuppgift är data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc.

Dessa uppgifter använder vi för att tillhandahålla tjänster, ge dig en bättre upplevelse, förbättra tjänster och ge erbjudanden som passar just dina behov.

Nedanstående information är en summering kring hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Kunder som har frågor om vår  hantering av personuppgifter kan kontakta Munkedals Herrgård per e-post info@munkedalsherrgard.se eller på postadress Munkedals Herrgård, Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

– Du uppger själv när du blir kund hos oss eller när du är i kontakt med oss på affärsmässiga grunder.
– Du uppger när du kontaktar oss eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Så här använder vi insamlade personuppgifter

Munkedals Herrgård använder personuppgifter för att

– Bearbeta dina bokningar
– Kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
– Diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning
– Marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Munkedals Herrgård inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på följande adress: info@munkedalsherrgard.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Munkedals Herrgård med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag av dina personuppgifter där du meddelar vilken information du önskar ta del av.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att personuppgifter vi lagrar om dig inte är korrekt eller saknas kan du alltid begära att vi justerar eller kompletterar uppgifterna.

Utskick av information

När du gjort en bokning hos oss via telefon, e-post, onlinebokning använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du kan alltid avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev.

Insamling av data vid bokning via en online Travel Agency (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boooking.com e.l. lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

Lagringstider

Munkedals Herrgård följer god sed i hotellbranschen.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Munkedals Herrgård kan spara dina uppgifter i upp till 5 år.

Åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter

Munkedals Herrgård använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera personuppgifter på ett säkert sätt.

Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Munkedals Herrgård kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter.

Personalen på Munkedals Herrgård är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Tel. 0524 – 285 06
info@munkedalsherrgard.se
Sörbygdsvägen 1, 455 33 Munkedal